Kalendarium


Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11.II.)

 

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.


Modlitwa Jana Pawła II

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów! Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca. Naucz nas budować świat od wewnątrz: w głębi ciszy i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w niezrównanej mocy krzyża. Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.

 

 

 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (2.II.)

 

O Panno prześliczna, gromniczna!

Pod ogień Twój święcony,
wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki,
idę bez wszelkiej obrony:
Nie módl się, ani się przyczyniaj,
ale tylko wspomnij!
Ty, coś rodziła Dziecię bez ognia i dachu,
a przez ucieczkę uszła od zamachu
i potem całe życie wyczekała w lęku
na Syna mękę...
Ty, coś chodziła między śmiertelnymi,
najbliższa ziemi i najdalsza ziemi,
mnie, płomienia szukająca w białych świecach,
od napadu zbójeckiego nie chroń,
ale mi gromnice dalekie w jutrznię
wyraźną rozniecaj,
nad mgłą szronu, nad zawisną między
chałupami sanną,
...I nie módl się, Najświętsza Panno,
Gwiazdo szczęśliwego, krótkiego konania,
nie módl się, Zorzo łask, nie osłaniaj,
tylko wspomnij.
(K.Iłłakowiczówna)

 

Zgodnie z tradycją w dniu dzisiejszym przed Mszą ma miejsce obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami. Obrzęd błogosławieństwa, dokonujący się przed Mszą św., procesja ze świecami i sama Msza św. stanowią jedną czynność liturgiczną. Msza powinna być więc sprawowana przez tego samego kapłana, który dokonał poprzedzających ją obrzędów i według przepisanego na dziś formularza, chyba że Mszy przewodniczy biskup. Nie błogosławi się świec po Mszy św. W dniu dzisiejszym wolno wrócić do śpiewu kolęd podczas liturgii. (ILG).

 

 

 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (7.I)

 Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Mt 3, 13-17.

 

 

 

Podróż Magów, James Tissot
Podróż Magów, James Tissot

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (6.I)

 

W dniu dzisiejszym mamy obowiązek uczestnictwa w Eucharystii.

 

Mędrcy ze Wschodu   (Mt 2,1-12)

 

"Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny".

 

 

 

Najświętsze Imię Jezus

(Wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Jezus - 03 stycznia)

Imię „Jezus" wywodzi się od hebrajskiego „Jehoszua", albo w wersji skróconej „Jeszua". Jego znaczenie jest następujące: „Jahwe jest zbawieniem, ratunkiem", „Bóg jest zbawieniem", „Bóg zbawia". Najświętsza Maryja Panna podczas Zwiastowania usłyszała od Anioła Gabriela: "Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida" (Łk 1,31-32). Podobnie św. Józef, jak Maryja, przeżył swoje Zwiastowanie. "(...) oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1,20-21). Zgodnie z tradycją izraelską w ósmym dniu po narodzeniu obrzezano Dzieciątko i "nadano mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim poczęło się w łonie (matki)" (Łk 2,21).

 

"Boże, Ty przez Wcielenie swojego Słowa rozpocząłeś zbawienie ludzi. Okaż miłosierdzie tym, którzy Cię błagają, aby wszyscy uznali, że nie ma innego imienia, którego winni wzywać, jak tylko imię Twojego Jednorodzonego Syna".

 

„Dlatego Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” - Św. Paweł - List do Filipin (2, 9-11).

 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  (1 stycznia)

Zgodnie z prawem kanonicznym w dniu dzisiejszym

istnieje obowiązek uczestnictwa w Eucharystii.

 

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga, łaski pełna,
Twoje święte łono nosiło Emanuela,
Twoje piersi karmiły Tego, który karmi wszystkich.
Ty jesteś ponad wszelką chwałą
I wszelką chwałę przewyższasz.
Bądź pozdrowiona, Boża Rodzicielko, radości aniołów,
pełnią łaski przewyższająca wszystko,
co o Tobie przepowiedzieli prorocy.
Pan z Tobą, Tyś porodziła Zbawienie świata.

 

 

 

W Nowy Rok 1 stycznia pobożnie śpiewajmy

lub recytujmy  hymn "O Stworzycielu, Duchu przyjdź":

 

 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

 

 

 

Te Deum laudamus - 31.XII

W starym roku 31 grudnia pobożnie śpiewajmy lub recytujmy

hymn "Ciebie Boga wysławiamy" w celu okazania wdzięczności za łaski minionego roku.

 

Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, Panu wieczna chwała,
Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy,
Heruby, serafinowie ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej Swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy wiecznej chwały zlej nam zdroje,
Zbaw o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie 1ata, prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata, Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas, Panie od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw Swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie, Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

 

 * * *

 

 

 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA (31.XII)

 

Modlitwa do Świętej Rodziny

Papież Franciszek (27.10.2013)

 

Jezusie, Maryjo i Józefie

ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu,

kierujemy dziś nasze spojrzenie z podziwem i zaufaniem;
w Was rozważamy piękno jedności w miłości prawdziwej;
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny,
aby odnowiły się w nich cuda łaski.

Święta Rodzino z Nazaretu,
pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
Naucz nas naśladować Twoje cnoty mądrą dyscypliną duchową, daj nam jasne spojrzenie

umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności w codziennych realiach życia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia, uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy i przekształcić je w małe Kościoły domowe,
odnów pragnienie świętości, wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania,
słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.

Święta Rodzina z Nazaretu,
rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić.
Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju
dla dzieci i osób starszych , dla chorych i samotnych,
dla ubogich i potrzebujących pomocy.
Jezusie, Maryjo i Józefie
z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.

 

 

 

 

 

Boże Narodzenie jest największym świętem Człowieka. Bóg chciał być tak człowiekiem, że nawet stał się niemowlęciem, które przez dziewięć miesięcy przebywało w łonie matki. Bóg jest tak wielki, że nie ogarnia Go cały wszechświat, i tak wielki, że może być bezbronny jak dziecko za panowania Heroda.

- ks. Jan Twardowski -

 

*  *  *

 

 

Dzieciątko Jezus Jodłowa
Dzieciątko Jezus Jodłowa

 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  (25.XII)

 

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, upragnione przez wszystkie narody, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Królu aniołów, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, bądź uwielbione

 

 

O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam (…), gdyż wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić. Oczekuję z ufnością otrzymania Twej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał. Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać! Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego jak siebie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie. Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym mógł Ciebie chwalić wraz z Aniołami całego niebieskiego dworu. Amen.

 

O Jezu, moja miłości i Dobro najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w którą na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o Najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej, błagam Cię przez owe pierwsze boleści, które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj mi łaskę, abym je mógł przez całe życie opłakiwać i nimi się brzydzić, tak jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę. Amen.

 

 

 

 

 

 

* * *

 

Dziecię się urodziło i Syn nam jest dany;
A więc nie syn kowalów, jako był nazwany,
Ale Syn Rzemieś(l)nika, co słońce z świtaniem
Stworzył, księżyc i gwiazdy, swym upodobaniem. (...)
Trzy dziwne rzeczy spaja Bóstwo nierozdzielne:
Dzisia(j), gdy ciało bierze z Panienki śmiertelne,
Złącza Bóstwo z człowiekiem, matkę z panną, bierze
Do tych dwu ludzkie serce, pałające w wierze.
Sebastian Grabowiecki (ok. 1543-1607) , Kolęda

 

* * *

 

 

 

 

 Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

 

 Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

 

 Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

 

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryle niemądrego.

 

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych -
na zawsze wzięła w swoje ręce.

ks. Jan Twardowski

* * *

 

 

Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe (12.XII)

Pamiętaj, o najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że w swoich objawieniach na Górze Tepeyac obiecałaś okazać litość i współczucie dla wszystkich, którzy szukają u Ciebie pomocy i ochrony. Wspominając na to, wysłuchaj naszych próśb i daj nam pocieszenie i ulgę. Jesteśmy pełni nadziei, że powierzając się twojej pomocy, nic nie może nas zmartwić lub zaatakować. Tak jak pozostałaś z nami przez Twój godny podziwu Obraz, tak też wyjednaj nam łaski, o które prosimy. Amen.

Niepokalane Serce Maryi, Serce mojej Matki, Maryi z Guadalupe, ofiaruję Twojej czystości, Twojej świętości, Twojej gorliwości i Twojej miłości, wszystkie moje myśli, słowa, czyny i cierpienia tego dnia, aby nic nie było we mnie, co nie stało się przez Ciebie, dla chwały Jezusa, zbawienia dusz i jako akt zadośćuczynienia za znieważenia przeciw Twemu Sercu. Amen.

 

 

 

Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej

(10.12)   W diecezji warszawsko-praskiej

O Maryjo, zwracamy się do Ciebie, w Twoim świętym Domu w Loreto, będącym pamiątką - tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem w Twoim najczystszym łonie, za sprawą Ducha Świętego. Otaczamy czcią to cudowne zdarzenie, wspaniały znak Bożej miłości do nas: Twój przykład dodaje nam odwagi, byśmy powierzyli się Twemu ukochanemu Synowi budując nasze życie na słowie Ewangelii. Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Jezusa przebaczenie i wyzwolenie od zła; wyproś całej ludzkości, wciąż jeszcze owładniętej nienawiścią i egoizmem, zbawienie i pokój. Po śladach niezliczonych pielgrzymów, którzy od siedmiu wieków przybywają do tego Domu, przychodzimy złożyć w Twoje ręce nasze szczere i głębokie nawrócenie. Oby Twój Nazaretański Dom, mógł stać się dla naszych domów wzorem żywej wiary i niezachwianej nadziei, aby w domowych kościołach wzrastał święty Kościół i wszędzie rozprzestrzeniała się miłość Chrystusa. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.  (Jan Paweł II)

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,

MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA DO MATKI BOŻEJ

PLAC HISZPAŃSKI - 8 grudnia 2013 r.

 

Dziewico Święta i Niepokalana, do Ciebie, która jesteś dumą naszego ludu i troskliwą opiekunką naszego miasta, zwracamy się z ufnością i miłością. Ty jesteś Cała Piękna, Maryjo!  Grzechu nie ma w Tobie. Wzbudź w nas wszystkich nowe pragnienie świętości: niech w naszych słowach lśni blask prawdy, niech w naszych dziełach rozbrzmiewa pieśń miłości, niech w naszym ciele i sercu mieszkają przejrzystość i czystość, niech w naszym życiu uobecni się całe piękno Ewangelii. Ty jesteś Cała Piękna, Maryjo!   Słowo Boże w Tobie stało się ciałem. Pomóż nam nieustannie słuchać z uwagą głosu Pana; niech wołanie ubogich nigdy nie spotka się z naszą obojętnością, cierpienie chorych i potrzebujących niech nie ujdzie naszej uwagi, niech nas poruszają samotność ludzi starszych i bezbronność dzieci, każde ludzkie życie niech będzie przez nas wszystkich zawsze kochane i otaczane czcią. Ty jesteś Cała Piękna, Maryjo!  W Tobie jest pełna radość szczęśliwego życia z Bogiem. Spraw, byśmy nie zagubili znaczenia naszej ziemskiej drogi: łagodne światło wiary niech oświeca nasze dni, pocieszająca moc nadziei niech kieruje naszymi krokami, rozgrzewający żar miłości niech napełni nasze serce, oczy nas wszystkich niech będą utkwione tam, w Bogu, gdzie jest prawdziwa radość.  Ty jesteś Cała Piękna, Maryjo!  Posłuchaj naszej modlitwy, spełń nasze błagania: niech będzie w nas piękno miłosiernej miłości Boga w Jezusie, niech to Boże piękno zbawi nas, nasze miasto, cały świat. Amen.

 

 

 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA   (26.11.2017)

Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyjście królestwa Twego obdarz nas pokojem. Panie Jezu, Chryste, Tobie składam hołd jako Królowi świata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Przyrzekam Ci, że będę żył jako dobry chrześcijanin. Boskie Serce Jezusa, przyjmuję dzień dzisiejszy jako dar miłości Twojej. Chcę podjąć stojące przede mną zadania w tej intencji, by wszystkie serca uznały Twoje święte panowanie, by w ten sposób na całym świecie nastało Królestwo Pokoju. Jezu, Królu mój, do Ciebie chcę należeć w życiu i w wieczności. Amen.

 

"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam"
"Christus Vincint, Christus Regnat,
Christus, Christus Imperat"

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANEJ

OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK 

 (27.11)

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

"Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru: wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę."

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy

... i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  (21.11)

 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz ! Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ,

MATKI MIŁOSIERDZIA, 16 listopada

 

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie!

 

O Pani moja, Święta Maryjo!
Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu,
dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości,
życie i koniec życia mojego Tobie poruczam,
aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone
według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

 

 

 

bł. Karolina Kózkówna dziewica i męczennica
bł. Karolina Kózkówna dziewica i męczennica

Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny,

dziewicy i męczennicy (18.11)

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami. Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością. Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 Narodowe Święto Niepodległości  -  11 listopada

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Modlitwa za poległych żołnierzy

Panie, Boże Wszechmogący, polecam Twemu miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i Wiary świętej. O Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze z czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagam Cię o to przez Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce, przez przyczynę i zasługi Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

 

Listopad jest czasem szczególnej modlitwy za naszych drogich zmarłych.

 

„O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha

i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości” (Dz 1226).

 

„Więcej dusz zmarłych z czyśćca niż żyjących potrzebuje moich modlitw

i wspina się na tę górę, by uczestniczyć w mojej Mszy Świętej”. - Ojciec Pio.

 

„Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie”.  Ojciec Pio znając niezmierzone cierpienia tychże dusz oraz ogromną wartość modlitwy wstawienniczej, polecał: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione”.

 

Wizje czyśćca św. Faustyny Kowalskiej, opisane w jej "Dzienniczku"

„Ujrzałam Anioła Stróża, który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie? I odpowiedziały mi zgodnie, że największe dla nich cierpienie, to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona przynosi im ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe”. (Dz 20).

 

"W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. ... Ujrzałam ją w strasznym stanie. Cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. ... Na drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w straszniejszych płomieniach, na twarzy malowała się rozpacz. ... Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym stanie. Już nie była w płomieniach, jak przedtem, a twarz jej była rozpromieniona, oczy błyszczały radością i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego, że wiele dusz skorzystało z modlitw moich i zachęcała mnie, żebym nie ustawała w modlitwach za duszami w czyśćcu cierpiącymi, i powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w czyśćcu pozostawać" (Dz 58).

 

 

Ważna jest każda forma modlitwy za zmarłych, bo poprzez nią okazujemy naszą miłość względem dusz cierpiących. W sposób szczególny zobowiązani jesteśmy do modlitwy za dusze naszych bliskich: rodzinę, przyjaciół, znajomych. Warunkiem dobrej, owocnej modlitwy w tym przypadku jest także przebaczenie im jakichkolwiek uchybień względem nas. Modlitwa ta może i powinna być nieustanna. Nawet jeśli dana dusza, za którą się modlimy, opuściła czyściec, nasze modlitwy Bóg w swojej hojności przeznacza innym duszom, poddanym jeszcze oczyszczeniu. Tak więc nie może być mowy o modlitwie „zmarnowanej”. Jest to również cenna wskazówka i dla nas: możemy poszerzyć naszą „wyobraźnię miłosierdzia” i nie ograniczać swoich modlitw tylko w stosunku do dusz krewnych czy znajomych. Możemy przez to zyskać wielu nowych przyjaciół, którzy znalazłszy się w niebie, będą orędować za nami. 

 

Najskuteczniejszą formą modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące jest ofiarowanie za nie Mszy Świętej. Jednak skuteczność jest tym większa, im bardziej zmarły cenił Eucharystię za życia. Istnieje też tradycja zamawiania tak zwanych mszy gregoriańskich – odprawianych codziennie przez trzydzieści dni w intencji danej duszy. Często dusze czyścowe twierdziły, że ofiara tych mszy przynosi im wielką ulgę, a niejednokrotnie przyczynia się do uwolnienia z czyśćca. Dużą ulgę odczuwają także dzięki odprawieniu przez nas drogi krzyżowej, odmówienia różańca w ich intencji (dzięki różańcowi wiele dusz opuszcza czyściec), uzyskiwaniu odpustów określonych przez Kościół. Bardzo cennym darem dla dusz czyśćcowych jest także ofiara z naszego dobrowolnego cierpienia: postu, pokuty, nawet najmniejszego wyrzeczenia i przezwyciężenia siebie.

 

W życiu św. Tomasza Kapistrana miało miejsce następujące zdarzenie: pewnej kobiecie umarł jedyny syn - całe jej oparcie na zbliżającą się starość. Z głębokiej i długiej rozpaczy nie zdołało wydobyć jej żadne ze słów św. Tomasza. Postanowił więc wraz z kilkoma osobami odprawić nowennę, błagając Pana Boga o łaskę oświecenia i umocnienia dla nieszczęśliwej matki. Odpowiedź z nieba była natychmiastowa. Kobieta otrzymała widzenie przedstawiające wspaniały pochód niewymownie szczęśliwych młodych ludzi. Zaczęła wzrokiem poszukiwać wśród nich swojego syna. Jest! - idzie ostatni w ciężkiej, mokrej, ociekającej szacie... Zaintrygowana, wykrzyknęła: "Dlaczego, synu, odstajesz od tej wspaniałej parady?! - Och, matko, jestem opóźniony na mojej drodze z powodu twoich jałowych łez, które zmoczyły całą moją szatę i uczyniły ją straszliwie ciężką. Przestań więc płakać bez żadnego pożytku dla mnie! Jeśli pragniesz uśmierzyć moje cierpienie, ofiaruj za mnie zasługi wielu twych modlitw, szlachetnych uczynków i poproś o odprawienie Mszy świętych w mojej intencji. Tylko w ten sposób pomożesz mi wyzwolić się z tego miejsca okrutnych cierpień i przejść do błogosławionej radości". Kiedy widzenie ustało, matka osuszyła łzy i z wielkim zapałem przystąpiła do wypełniania praktyk chrześcijańskiego miłosierdzia.

 

Żadna dusza czyśćcowa nie chce już wrócić do życia ziemskiego, bo chociaż ich ból oczyszczenia jest przerażający, to jednak pewność pójścia do nieba przewyższa ogrom ich cierpienia. Cierpienie dusz czyśćcowych jest więc przemieszane z radością pewności zbawienia. - Maria Simma - Pan Bóg zdecydowanie zabrania ludziom żyjącym na ziemi wzywania czy wywoływania dusz zmarłych.

 

 

MODLITWA ŚW. GERTRUDY 

za dusze czyśćcowe

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami św. dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

 

 

Modlitwa do Matki Bożej z Góry Karmel za dusze czyśćcowe

 

O, Najmilsza, Matko Boża z góry Karmel. Ty jesteś radością Kościoła Zwycięskiego, pomocą Kościoła Wojującego i pocieszeniem Kościoła Cierpiącego, dlatego usilnie modlimy się do Ciebie, skieruj swoje miłosierne spojrzenie na te dusze, które cierpią męki ognia czyśćcowego i uwolnij je tak szybko, jak to tylko możliwe, by mogły być dopuszczone do oglądania Boga w wiekuistej radości. Pamiętaj i pomóż, o Święta Matko, szczególnie moim krewnym, którzy są najbardziej opuszczeni i pozbawieni pomocy. Najmiłosierniejsza Matko, wylej zasługi drogocennej Krwi Pana Jezusa na te wybrane dusze Jezusa Chrystusa, aż zostaną pocieszone wspaniałościami niebiańskimi. A wy, Święte Wybrane Dusze, które możecie tak wiele dla nas uczynić swoimi modlitwami, wstawiajcie się za nami i uwolnijcie nas od niebezpieczeństw ciała i duszy. Ochraniajcie nasze rodziny, aż wszyscy zostaniemy dopuszczeni do wiekuistej szczęśliwości. Amen.

 

 Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

 

 

* * *

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy

(...)

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście

(...)

kochamy wciąż za mało i stale za późno

(...)

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

ks. Jan Twardowski

 

* * *

 

Wszystkich Świetych - 1 listopada

 

Taki duży taki mały może Świętym być

Taki gruby taki chudy może Świętym być

Taki ja i taki ty może Świętym być

Taki ja i taki ty może Świętym być

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha Bliźniego jak siebie samego
Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha Bliźniego jak siebie samego

Kto się nawróci ten się nie smuci
Każdy Święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda Święta chodzi uśmiechnięta

Nic nie potrzebuje zawsze się raduje
bo święta załoga kocha tylko Boga
Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć
są między nami w szkole i w pracy

 

 

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Wspomnienie obowiązkowe- 7.10.

Październik nabrał szczególnego znaczenia maryjnego w XVI w. po słynnej bitwie i zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad flotą turecką, pod Lepanto, dokładnie 7 października 1571 roku. Wtedy to papież Pius V, przypisując nieoczekiwane zwycięstwo floty chrześcijańskiej interwencji Matki Bożej wzywanej na różańcu, ogłosił święto Matki Bożej Różańcowej. Oficjalnie dopiero papież Leon XIII w 1885 roku, z racji różańca, ogłosił październik miesiącem maryjnym. Do ożywienia nabożeństw różańcowych w październiku przyczyniły się na początku zeszłego stulecia objawienia w Fatimie, 13 października 1917 roku trojgu portugalskim pastuszkom, w których Matka Boża z różańcem w ręku przedstawiła się, jako Pani Różańca Świętego i zaprosiła świat do przygotowania wielkiego zwycięstwa nad szatanem za pomocą różańca. Tak powstały nabożeństwa gromadzące tłumy wiernych na wspólnej modlitwie różańcowej, a sam październik wpisał się na stałe w Kościele katolickim, jako maryjny miesiąc różańcowy.

 

Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile:
Nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo pełna łaski!

 

 RÓŻANIEC - Modlitwa dla odważnych - Dariusz Kowalski, Michał Chorosiński

< aktorzy zachęcają do odmawiania różańca każdego dnia>

 

 

 

 

 

 

 

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nasza obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
Szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

 

 

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

 

Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!

 

O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

 

 

 

 

 

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

 

 

 

 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA  - 29.09.

 

 Święty Rafale chroń mnie przed wszystkimi niebezpieczeństwami,

będącymi zagrożeniem dla mej duszy i ciała.

 

Święty Gabrielu, napełnij wszystkie serca

królestwem Jezusa, Maryi i Józefa.

 

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
abyśmy nie zginęli w dniu straszliwego sądu.

 

 

 "Któż jak Bóg"

Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.

 "Bóg jest mocą"

Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

"Bóg uleczy"

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu

Matka Boża z La Salette (19 września)

O Piękna Pani, Miłość matczyna zaprowadziła Cię w góry okolicy La Salette. To właśnie tam gorzko płakałaś nade mną i nad światem. Spójrz na mnie dzisiaj, ofiaruję się Tobie całkowice. Od dzisiaj moją radością będzie to, że jestem Twoim dzieckiem. Chcę pocieszyć Twoje serce i otrzeć Twe łzy. Z Tobą oddaję moje życie na służbę pojednania. Polecam Twojej matczynej opiece całego siebie, wszystkie moje nadzieje i radości, wszystkie moje trudności i cierpienia. Ofiaruję Ci całe moje życie, a przede wszystkim jego ostatnie chwile. Proszę Cię, prowadź moje kroki drogami Ewangelii. Spraw, aby moje życie było świadectwem danym proroctwu, że "Pan strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych". Tak, abym w Tobie znalazłszy wsparcie, kroczył z radością i bez lęku po drodze służby wskazanej przez Ciebie i Twojego Syna. Amen. 

 

 

Matka Boska Bolesna Sulisławice
Matka Boska Bolesna Sulisławice

Najświętsza Maryja Panna Bolesna - 15 września

"Oto Ten przeznaczony jest na upadek...

A Twoją duszę miecz przeniknie,

aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35).

 

O Matko Bolesna stojąca pod Krzyżem,
Widzisz wbite gwoździe w stopy Twego Syna,
Już mrok zapada, gasną światła dnia,
Dziś proszę Matko Cię,
umocnij mnie w cierpieniach dnia,
I pomóż mi wytrwać w nich.
Tyś stała tam u Syna stóp
I razem z Nim cierpiała.

Smutna Matko, Matko Boża Bolesna,
Ty sercem zbolałym kochająca wszystkich,
Dopomóż tym, którym sił już brak
By nieść zmagania dnia.
Ty pociesz ich i dodaj sił,
I ukaż cierpienia sens,
Dopomóż nam ukochać Krzyż,
Wśród zwykłych, szarych dni.

 

 

 

Relikwie Krzyża Świętego
Relikwie Krzyża Świętego


Podwyższenie Krzyża Świętego - 14 września

 ...

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

...

Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe,
Na sobie niosąc zbawienie światowe,
Na tobie Jezus spoczywał,
Gdy w gorzkich mękach umierał.

...

Na wieczne czasy i przez miliony,
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!
Tyś jest znak trumfujący,
Radość wiernym przynoszący.

 ...

O Trójco Święta, Boże nieskończony!
Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony;
Przez znamię Krzyża świętego
Wyrwij nas od wszego złego.

 

 

Matko  Boża Piekarska  (12.09)

Udziel nam miłości i pokoju w naszych rodzinach, sprawiedliwości i uczciwości w relacjach społecznych. Błogosław naszą codzienną pracę i trud cierpienia, gdyż wszystko co mamy i czym jesteśmy, pragniemy Tobie ofiarować i zawierzyć.

 

Piekarska Pani - umacniająca trwałość naszych rodzin,

módl się za nami

Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, módl się za nami

Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami

Piekarska Pani - cudami słynąca, módl się za nami

Matko wszystkich ludzi pracy, módl się za nami

 

 

 

 

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi - 12 września

"imieniny" Matki Bożej

 

Twe Imię, Maryjo, skarbem nam, puklerzem w walce ducha,

W pociskach piekła, w walce ze złem jedyna w nim otucha,

To tarczą nam wśród życia dróg, tak nam dopomóż Bóg!

 ...

12 września, dla uczczenia zwycięskiej bitwy chrześcijan nad wyznawcami islamu pod Wiedniem, Papież Innocenty XI corocznie kazał obchodzić pamiątkę Najświętszego Imienia Maryi. "Venimus, vidimus et Deus vicit" - "Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył" - takie słowa napisał Król Polski Jan III Sobieski do Ojca Świętego po zwycięskiej bitwie z Turkami 12 września A.D. 1683. 

 ...

Jest jedno Imię, które wszystkie serca splata
To piękne Imię, a szczęśliwy, kto je zna.
Maryja, cudne imie, to Imię Bożej Matki
Maryja, gdy Ją wezwiesz osuszy twoje łzy.

Jest jedna Matka, która kocha wszystkie dzieci
Najlepsza z Matek, nie zapomnij nigdy Jej.

 ...

 Jak olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje.

Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

 

 

 

 
Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej  (8 września)

 

Matko Boża Gietrzwałdzka serdecznie Cię proszę,

Niech Syna Twojego, w sercu moim noszę.

Nie wypuszczaj mnie z Twojej opieki,

Dopóki nie połączę się z Tobą w Niebie na wieki.

 

 

 

 

 

 

 

 

8 września   -    Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Braki te uzupełniają pisma apokryficzne, które są ważnym przekazem wiary chrześcijan żyjących w pierwszych wiekach. Wśród nich wyróżnia się Protoewangelia Jakuba. Św. Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. Istnieje również wiele hipotez dotyczących miejsca Jej narodzin. Wskazują one Setoris i Betlejem, trzecia hipoteza - tzw. zachodnia - wskazuje na Nazaret, czwarta - wschodnia, wskazuje na Jerozolimę - miasto, w którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny miał stać dom rodziców Maryi. W Jerozolimie miało również początek święto Narodzenia Maryi, które obchodzono co roku 8 września, w rocznicę poświęcenia kościoła pw. Matki Bożej. W naszej Ojczyźnie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w szczególny sposób upodobał sobie wiejski lud, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej. Był bowiem taki dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i po przygotowaniu pól zaczynano jesienny siew:

Gdy o Matce Bożej zasiano, To ani za późno, ani za rano.

 

„Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę. On zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne”

-antyfona na „benedictus”-

 

Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli,

wsiewa ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli.
Rzuca swe płomienne blaski na pola i sioła,

Miłosierna, pełna łaski patrzy dookoła...

 

 

 

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze,

                                                              dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,
Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,                dziękujemy Ci Jasnogórska Pani
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,
Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios,      dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

 

* * *

 

Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!

 

* * *

 

 

 

1 września 1939 - Niemieckie przygotowania do agresji rozpoczęły się wiosną 1939 r. Do wybuchu wojny doszło w kilka dni po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow, który był politycznym zabezpieczeniem zbrojnego ataku. Wrześniowa napaść Niemiec na Polskę była aktem zbrodniczym, świadomie i metodycznie przygotowywanym, popełnionym przez hitlerowskie kierownictwo polityczne i wojskowe, które tym samym złamało m.in. podpisany przez Niemcy pakt Brianda-Kellogga, wykluczający wojnę jako środek realizacji celów politycznych. Sposób prowadzenia wojny przez zwykłych oficerów i żołnierzy Wehrmachtu niejednokrotnie daleko odbiegał od norm prawa międzynarodowego w tym zakresie, stanowił pogwałcenie konwencji genewskiej i konwencji haskich. Ofiarami licznych zbrodni wojennych popełnionych w czasie kampanii wrześniowej padała bezbronna ludność cywilna, jeńcy wojenni, a także ranni. (...) Pod koniec kampanii wrześniowej Adolf Hitler zatroszczył się o zapewnienie bezkarności swoim oddanym bandytom. Dnia 4 października 1939 r. ogłoszono amnestię dla tych żołnierzy, którzy winni byli mordów na cywilach. Ich przestępstwa miały być uzasadnione afektem wynikającym z „morza zbrodni polskich przeciwko zamieszkującym Rzeczpospolitą Niemcom”. W ten sposób przywódca III Rzeszy próbował usankcjonować i usprawiedliwić zbrodnie wojenne oraz wskazać pożądany sposób postępowania w okresie okupacji. -  z „Biuletynu IPN” 2004, nr 8-9.

3 września związane z Polską układami sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, w którym domagały się od Niemiec natychmiastowego wstrzymania działań wojennych i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski. Po jego odrzuceniu rządy obu państw przystąpiły do wojny z Niemcami. Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły jednak żadnych efektywnych działań militarnych przeciwko III Rzeszy. Polska pozostała więc w tej wojnie osamotniona.

 

 

 

 

 

 

 Matka Boska Częstochowska

Jan Lechoń (1942)

 

Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.

O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie

W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!

 

I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.


Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną.

Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną
A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno.

I wstajemy wciąż s popiołów, z pożarów, co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono

Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie,
Zbudujemy Zamek większy, piękniejszy w Warszawie.
I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali
Tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali.

 

Święta panno nad pannami 

 Święta Panno nad pannami, Częstochowska nasza Pani,
Rozdawczyni wszelkich łask, za nami do Boga się wstaw,
Matko słuchająca, pochylająca się nad nami,
Uproś nam wiarę, miłość, ufność o najlepsza nasza Pani,
Nasza Pani Częstochowska, Słuchająca.

 

 

 

 

Najświętsza Maryja Panna Królowa

W oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia,

wspominamy ukoronowanie Maryi

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae, Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!

 

 

 

 

 

Wniebowzięcie NMP, Guido Reni, 1642
Wniebowzięcie NMP, Guido Reni, 1642

 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (15.08)

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nas ludzi! Wierzymy z całą gorliwością naszej wiary w Twoje tryumfalne wzięcie z duszą i ciałem do niebios, gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów Świętych. I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić Pana, który Cię wywyższył ponad wszystkie czyste stworzenia, aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości.

Wzrok Twój, który macierzyńsko pieścił pokorne i cierpiące człowieczeństwo Jezusa na ziemi, nasyca się w niebiosach widzeniem chwalebnego człowieczeństwa Mądrości Niestworzonej, radość Twej duszy w oglądaniu twarzą w twarz godnej uwielbienia Trójcy Przenajświętszej porusza Serce Twe uszczęśliwiającą tkliwością a my, nędzni grzesznicy, my, którym ciało obniża lot duszy, błagamy Cię, abyś oczyściła nasze zmysły, byśmy nauczyli się już tu na ziemi, kosztować Boga z cudów stworzenia. Amen.

 

 

15 sierpnia każdy kwiatek woła: zabierz mnie dziś do kościoła!

 

Dla Ciebie Matko Boża Zielna, kwiaty polskie przynosimy
nasze polne wonne zioła. Boś tych kwiatów jest Królowa,

każdy kwiatek woła, zabierz mnie dziś do kościoła

Upiększ mną Ołtarz cały, polnymi kwiatami.
A do Nieba słać będziemy, bukiet z modlitwami.

Niechaj piękno którym Stwórca , cały świat obsiewa.
Wielbi Ciebie Pani Zielna, w modlitwie zagrzewa.

Matko Zielna, Królowo Polski, w dniu wstąpienia twego,
Pobłogosław Naród wierny, i módl się za niego.

 

Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!

 

* * *

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ (13.08)

 

Najukochańsza Matko Kalwaryjskiego Sanktuarium, Pani Ty nasza, największa po Bogu pociecho! Z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością zbliżamy się do Ciebie i błagamy, żebyś nam wyjednała u Swego Syna miłosierdzie za nasze grzechy i skuteczną pomoc w naszych potrzebach. W tym miejscu przez Ciebie wybranym tak wiele razy pomagałaś ludziom cierpiącym, smutnym i nieszczęśliwym. Dlatego i my ufamy, że nas nie opuścisz w naszych zmartwieniach, ale jako Matka najlepsza, weźmiesz nas w swoją opiekę teraz i przy śmierci. Amen.

http://www.swlipka.org.pl/
http://www.swlipka.org.pl/

Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej (11.08)

 

Matko Boża Świętolipska, Rodzicielko Syna Bożego, módl się za nami
Matko Boża Świętolipska, Piastunko Zbawiciela, módl się za nami
Matko Boża, Jezusa czułością otaczająca, módl się za nami
Matko Boża, łaskami słynąca, módl się za nami
Matko Boża, pięknem lasów i jezior przyodziana, módl się za nami
Matko Boża, Strażniczko polskości, módl się za nami
Matko Boża, z narodem przez wieki krocząca, módl się za nami
Matko Boża, Ostojo podczas burz dziejowych, módl się za nami
Matko Boża, współczująca z narodem, módl się za nami
Matko Boża, jednocząca lud polski, módl się za nami
Matko Boża, Matko królowych, możnych i ubogich, módl się za nami
Matko Boża, rozpalająca miłość w sercach naszych, módl się za nami
Matko Boża, przygarniająca opuszczonych, módl się za nami
Matko Boża, dźwigająca chorych, módl się za nami
Matko Boża, bólów i trosk słuchająca, módl się za nami
Matko Boża, Królowo ognisk rodzinnych, módl się za nami

 

 

Przemienienie Pańskie obraz (frag) Rafaela Santiego
Przemienienie Pańskie obraz (frag) Rafaela Santiego

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (6.08)

Tarczo i ochrono moja. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zasłoń mnie przed moimi nieprzyjaciółmi, tak jak sam osłoniłeś siebie wtedy, gdy Cię Żydzi chcieli ukamienować i zepchnąć z góry. Wówczas to Ty o Panie, swoją wszechmocą Boską zakryłeś ich oczy i niewidzialny przeszedłeś między nimi. Rozkaż Aniołowi Stróżowi, aby mnie strzegł i bronił od nieszczęść wszelkiego zła. Jezu, Książę Pokoju, pociecho wszystkich utrapionych, ufających w Tobie, zmiłuj się nade mną! Daj mi łaskę i Twoje boskie błogosławieństwo, abym mógł żyć w zgodzie, miłości i jedności ze wszystkimi ludźmi na świecie. Daj mi serce mężne, nietrwożliwe, tak jak dałeś Dawidowi i Samsonowi! Daj mądrość i siłę! Broń mnie Twoją Boską mocą! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

 

 

Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego)
Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego)

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej  (5.08)

O Maryjo, Matko moja niebieska, najczulsza, najlepsza z matek, do stóp i do Serca Twego macierzyńskiego tulę się z miłością i ufnością dziecięcą. Patrz, oto Twe dziecię przybiegło do Ciebie i wzywa Twej pomocy! Czy potrzeba o Matko, by wiele Ci mówiło, Twe Serce wszystko już odczuło… Ty wiesz, że cierpi, że płacze, że zgrzeszyło…     O Matko łaski Bożej, źródło życia i radości, o Ty wsławiona cudami i łaskami bez miary, spraw Twą wszechmocną przyczyną, by i na moje serce spalone cierpieniem, winami, spadły białe, śnieżne płatki Twej pociechy, zmiłowania i wysłuchania. Pomnij, że od wieków nie słyszano, by ktoś na próżno wzywał Twej pomocy, wszak jesteś wszechmocną u Boga. On Ci niczego odmówić nie może, jeśli tylko prośby nasze nie sprzeciwiają się zamiarom Jego ojcowskiego Serca, tak bardzo nas miłującego. O Matko Najświętsza, wierzę, iż w szystko możesz u Boga! O Matko Miłosierdzia, ufam Twemu macierzyńskiemu Sercu, o Matko Najczulsza, Tobie powierzam wszystko, co dotyczy mojej duszy, mego ciała, mych najdroższych! O Matko Ukochana, miłuję Cię i wiem, że miłujesz mnie jak dziecię swoje. W Twoje ręce najświętsze składam życie, śmierć i wieczność moją, wierząc, że nie zginę na wieki. Amen.

 

 

 

 

Kardynał Stefan Wyszyński - 116 rocznica urodzin

3.VIII.1901

 

"Urodziłem się na styku Podlasia z Mazowszem. Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą to, w co wierzą".

 

 

Matka Boża Anielska Rozwiązująca Trudne Sprawy - Warszawa Mokotów Franciszkanie
Matka Boża Anielska Rozwiązująca Trudne Sprawy - Warszawa Mokotów Franciszkanie

 

 2 sierpnia  - MB Królowej Aniołów - Odpust Porcjunkuli

 

Dostojna Królowo Niebios,

Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc

i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

 

Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją.
Amen.

 

 

 

 

 

GODZINA "W" - 1 sierpnia 1944 r.

We wtorek 1 VIII 1944, o godzinie 17°°, gdy na warszawskich ulicach trwał jeszcze wzmożony ruch ludności powracającej z pracy, rozpoczął się szturm oddziałów AK na obiekty zajęte przez Niemców. Polacy zaatakowali, chociaż większość oddziałów nie zdążyła osiągnąć pełnej gotowości bojowej.  Dziś 1 sierpnia  pamiętajmy o tych ludziach w naszych modlitwach. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie ...

 

 

 

 

Matka Boża Szkaplerzna Katedra Bydgoszcz
Matka Boża Szkaplerzna Katedra Bydgoszcz

 

 Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16.07.)

 

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szka­plerza świętego! Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą - szkaplerzem świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, na­dzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

www.klasztor.tuchow.pl
www.klasztor.tuchow.pl

 

 

Pani Tuchowska, Najświętsza i Niepokalana Panno, o najmilsza Matko moja, Maryjo! Ty jesteś Matką Pana mojego Jezusa Chrystusa, Królową świata, orędowniczką, nadzieją i ucieczką grzeszników. Dziś uciekam się do Ciebie, aby Tobie, o Królowo wielka, najpokorniej złożyć hołd mojego oddania. Osobiście i wspólnotowo dziękujemy Ci za wszystkie łaski jakie, za Twoim wstawiennictwem otrzymaliśmy od Boga.   (2.07.)

 

 

 

 

 

 

www.koden.com.pl
www.koden.com.pl

 

Święta Maryjo, Matko nasza, bądź pozdrowiona
Matko Boża Kodeńska, bądź pozdrowiona
Matko lud swój kochająca, bądź pozdrowiona
Matko od wieków pozostająca z nami, bądź pozdrowiona

Matko naszych miast i wiosek, bądź pozdrowiona
Matko ludzi pracujących, bądź pozdrowiona
Matko wierna w każdej niedoli, bądź pozdrowiona
Orędowniczko niezawodna, bądź pozdrowiona
Lekarko chorych, bądź pozdrowiona
Pocieszycielko w smutku, bądź pozdrowiona
Opiekunko maluczkich, bądź pozdrowiona
Nauczycielko młodzieży, bądź pozdrowiona
Ostojo zgody w rodzinach, bądź pozdrowiona
Strażniczko miłości małżeńskiej, bądź pozdrowiona

 (2.07.)

 

 

www.lichen.pl
www.lichen.pl

Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej  (2.07)

 

Matko Boża Licheńska, módl się za nami,

Bolesna Królowo Polski, módl się za nami,

Opiekunko małżonków w zachowaniu miłości i wierności, módl się za nami,
Wzorze matek i kobiet, módl się za nami,

Pojednawczyni zwaśnionych i rozbitych rodzin, módl się za nami,
Wzorze wiary dla rodzin chrześcijańskich, módl się za nami,
Pomocnico rodzicom w wychowaniu dzieci, módl się za nami,

Jutrzenko prowadząca dzieci i młodzież do Chrystusa, módl się za nami,

 

 

 

 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień,

który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam,

o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.

Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją,

wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić,

prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.  

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy,

przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.

Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz,

ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św.

i jako zadośćuczynienie za moje grzechy,

składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.

Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi,

zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość,

bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.  

(Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec

to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa)

 

 

 

 

 

NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (27.VI.)
NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (27.VI.)

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję... ( Chwila ciszy ) Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owocow Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złozone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.  Amen. (27.VI).

 

 

 

 

Matka Boża Gostyńska
Matka Boża Gostyńska

Pieśń ku czci Matki Bożej Świętogórskiej

 (25 czerwiec)

Prospekt wesoły na najwyższym razie
Na Świętej Górze w gostyńskim obrazie,
Jaśniej przyświeca niż jutrzenka ranna
Najświętsza Panna.

Piękna jak księżyc na głowie królewskiej
Z książęcych mitrów w koronie niebieskiej
Gwiazdami zewsząd jest przyozdobiona
I uwieńczona.

Pośpieszających do siebie przyjmuje,
Łask żywym źródłem zasila, ratuje,
Z Olimpu gwiazd i trzema rzekami
Świeć, płyń cudami.

Śpieszmy się prędzej do Gostyńskiej Pani
Nędzni grzesznicy z żalem i troskami,
Droga zbawienia Filipa świętego,
Prowadź każdego

 

 

 

 

Obraz Boga Ojca, Kielce, ul. Wesoła 45
Obraz Boga Ojca, Kielce, ul. Wesoła 45

Dzień Ojca - 23 czerwca

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra,

panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,

et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

 

Jak rysować tatę? - Ludmiła Marjańska

Tatę wielkiego rysować trzeba, choćbyś rysować miał cały dzień.

Niech jak szczyt góry sięga do nieba, niech jak dąb rzuca olbrzymi cień.

Tata podobny jest do olbrzyma, co na ramionach cały dom trzyma.
A, że jest nam droższy od skarbu, namalujemy Tatę złotą farbą.

 

 

 

Sanktuarium Św.Józefa Opiekuna Rodzin - Nisko
Sanktuarium Św.Józefa Opiekuna Rodzin - Nisko

 

SPACER Z TATĄ  -  Małgorzata Mrózek-Dąmbska

 

A kiedy będzie słońce i lato, pójdziemy sobie na spacer z tatą.
Ja będę miała nową sukienkę, tato mnie będzie trzymał za rękę.
Pójdziemy wolno, prosto przed siebie, będziemy liczyć chmury na niebie,
będziemy liczyć drzewa przy drodze, będziemy skakać na jednej nodze.
Miniemy kino, szkołę, aptekę, jeszcze spojrzemy z mostu na rzekę,
jeszcze okruchy rzucimy falom, kupimy w kiosku różowy balon.
Kiedy już będę bardzo zmęczona, tato posadzi mnie na ramiona
(tacy będziemy jak nikt szczęśliwi). A wokół ludzie będą się dziwić
i wszyscy będą patrzyli na to, jak na barana niesie mnie tato.

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

(23.VI.2017)

Jezu cichy i pokornego serca.    

Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

 

 

Kościół św. Krzyża Katedra Opolska
Kościół św. Krzyża Katedra Opolska

 Najświętszej Maryi Panny Opolskiej - 21 czerwiec

 

Obraz Matki Bożej Opolskiej został publicznie uznany za "cudowny" po tym, jak w 1680 r. ściągnięto go na ratunek Pradze, której mieszkańców dziesiątkowała zaraza. Po procesji, w której niesiono obraz ulicami miasta, zaraza ustała. Znajdujący się w katedrze opolskiej łaskami słynący obraz Matki Bożej Opolskiej pochodzi z końca XV w. Do roku 1702 obraz czczony był w Piekarach.

 

Matko Boska Opolska od zarazy, pożarów i powodzi ratuj nas!

 

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

 

 

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z ROKITNA (18.VI)

 

Matko Boża Cierpliwie Słuchająca. Matko Boża bez granic kochająca.
Dziś wysłuchaj naszych próśb. Prowadź nas, przez zakręty naszych dróg.
Przed wiekami Matko trwałaś, Swą miłością naród otaczałaś.
Gdy niedoli nastał czas, wypraszałaś zdroje łask.
Ty wylałaś morze łez, patrząc na Jezusa śmierć.
I cierpienie dobrze znasz. Utul cichy serca płacz.
Usłysz dzisiaj prośby me, do Jezusa zanieś je.
Swą nadzieją otocz nas, by miłości nastał czas.
Wiarę daj, tym, którzy nie ufają.

Miłość sercom, które coraz mniej kochają.
Siłę daj, by zwalczać grzech.

Otrzyj z oczu wszelką łzę.

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

(15.VI.2017)

Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni. niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

 

O Zbawcza Hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram:
Znój srogi nęka wiernych Ci, więc siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym. W Ojczyźnie rajskiej darzy nas.

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny - Zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny - Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci - Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy - Wysłuchaj nas Panie!

 

 

 

 

 

 

 

Ikona Trójcy Świętej  Rublowa
Ikona Trójcy Świętej Rublowa
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
(11.VI.2017)
Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.               
.
"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).
.
 
 

Święto JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

(08.VI.2017)

 Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,

MATKI KOŚCIOŁA 

(05.VI.2017)

 

MODLITWA DO NMP MATKI KOŚCIOŁA

O Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła! Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą nazywamy "Wspomożycielką Biskupów", chroń i oręduj za Pasterzami Kościoła w ich apostolskim posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi zakonnikami i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie. Ty, która z woli swego Bożego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego Ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański. Pamiętaj o wszystkich Twych dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal ich miłość. Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi. O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy! Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania. Amen.

 

 

 

Zesłanie Ducha Świętego - El Greco
Zesłanie Ducha Świętego - El Greco

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

(04.VI.2017r.)

Kończy ona Okres Wielkanocny.

 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2, 1-4).

 

 

 

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja:

Jan Paweł II papież,

wołam z całej głębi tego tysiąclecia,

wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!


Amen.

 

* * *

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY MARYI,
KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW
(03.VI.2017)

Królowo Apostołów, niebios dobra Pani,
O bądźże uwielbiona pieśnią i modłami.
Ty dzieciom Matką bądź,
Ty kieruj ich krokami.
Miłością nami rządź -
Błagamy z Aniołami.


Twym sługom dodaj sił, wiedź ich w bój o dusze,
Pogaństwa wypleń złość, serc ludzkich przemień dusze.
Rycerski hufiec stwórz,
Pod Twoim, Maryjo, znakiem!
Niech do wieczystych wzgórz
Maryjnym dąży szlakiem.

 

 

 

 

 

Dzień Dziecka - 1 czerwca

Jezus błogosławi dzieci

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (Mk 10, 13-16)

 

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Nawiedzenie - obraz Jacobo Carrucci
Nawiedzenie - obraz Jacobo Carrucci

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - (31.V)

 

<<W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana".>> (Łk, 39-45)

 

 Magnificat

Wtedy Maryja rzekła:  "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki".

 

 

 Święty Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

z okazji święta Nawiedzenia odmawiał następującą modlitwę:

„O Królowo moja! Z jaką skwapliwością śpieszyłaś się odwiedzić rodzinę świętej Elżbiety! Racz, Dziewico święta, odwiedzić i ubożuchne mieszkanie duszy mojej. Pośpiesz się, Maryjo, gdyż widzisz, jak biedny jestem, ile złego mi grozi i wiedzie mnie do zguby wiecznej. Odwiedzaj mnie jak najczęściej w życiu, ale bądź nade wszystko przy mnie w godzinę śmierci, gdyż wtedy Twa pomoc najpożądańszą mi będzie. Nie jestem godzien, abyś mnie tu na tej ziemi widoczną Twą obecnością rozradowała, jak to uczyniłaś tylu swym wielbicielom; poprzestanę, przeto na tym, iż Cię ujrzę w Twym Królestwie, w niebiesiech, gdzie Cię pragnę uczcić i dzięki Ci złożyć za wszystko dobre, któreś mi wyświadczyła. Zadowolony będę, jeśli mi nie odmówisz swego zmiłowania; teraz zaś zechciej się za mną wstawiać do Pana nad panami. Módl się, przeto za mną, Maryjo, i polecaj mnie Synowi swemu. Amen”.

 

 

 

Obraz Tomasza Lorenzone namalowany wg Św. Jana Bosko (Turyn 1867 r.)
Obraz Tomasza Lorenzone namalowany wg Św. Jana Bosko (Turyn 1867 r.)

 

 

Chwalcie łąki umajone,                 Ona, dzieł Boskich korona,
 Góry, doliny zielone.                       Nad Anioły wywyższona;
  Chwalcie, cieniste gaiki,                   Choć jest Panią nieba, ziemi,
   Źródła i kręte strumyki!                    Nie gardzi dary naszymi.          


Co igra z morza falami,                 Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
 W powietrzu buja skrzydłami,         Ptaszęta słodkim kwileniem,
  Chwalcie z nami Panią Świata,            I co czuje, i co żyje,
   Jej dłoń nasza wieniec splata.                 Niech z nami sławi Maryję!

 

 

 

Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (28.V.2017)

Wiele o tajemnicy Wniebowstąpienia mówią następujące słowa św. Leona I Wielkiego: "Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza... Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa - bowiem Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży społem po prawicy Ojca umieszcza".

 Chryste, który jesteś w niebie, Panie, który jesteś naszym Pośrednikiem, wysłuchaj modlitw, przymnóż nam wiary, umocnij naszą nadzieję, byśmy doszli do Ciebie i razem z całym odnowionym stworzeniem uczestniczyli w Twoim zwycięstwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Decyzją Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 roku w Polsce uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeniesiono na VII Niedzielę Wielkanocną.

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie

„Wiersz na Dzień Matki”

Tadeusz Kubiak

 

W zielonych oczach Matki

Świeci wiosenna łąka.

Słońce na drzewach śpiewa

i budzi kwiaty w pąkach.

                   W niebieskich oczach Matki

                   szepcze kwitnący strumień.

                   Tak opowiadać bajki

                    to tylko Mama umie.

                               W błękitnych oczach Matki

                                pogodne niebo fruwa.

                                Kiedy zasypiasz - Matka

                                 jak gwiazda nad snem czuwa.

                                                      A w czarnych oczach Matki

                                                      noc od samego świtu

                                                      okrywa cię skrzydłami

                                                       ze srebra i błękitu.

 

 

Uroczystość Matki Bożej Łaskawej. Patronki Warszawy - (13.V)

Ojcowie Jezuici, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,

ul. Świetojańska 10, Warszawa.

Od początku obraz Matki Bożej Łaskawej był wyjątkowo czczony przez wiernych. Szczególnie żarliwie modlono się do Łaskawej Pani w chwilach nieszczęść, których nie brakowało w Polsce w XVII w. W 1664 r. Warszawę nawiedziła tragiczna w skutkach epidemia. Miasto pustoszało, pozostali przy życiu mieszkańcy uciekali przed "morowym powietrzem". Wtedy ogłoszono pijarską Matkę Bożą Łaskawą Patronką stolicy, by broniła miasta "od powietrza, głodu, ognia i wojny". Obraz uroczyście noszono w procesjach. Umieszczono go nad Bramą Nowomiejską na rogatkach miasta, chcąc w ten symboliczny sposób zagrodzić zarazie dostęp do stolicy. Niebawem epidemia wygasła. Odtąd mieszkańcy Warszawy co roku składali hołd swej Patronce podczas uroczystości odpustowych w drugą niedzielę maja. Obraz, będący kopią oryginalnego dzieła z włoskiej Faenzy, sprowadzili do Warszawy pijarzy kilka lat po osiedleniu się w stolicy. Umieszczono go w kościele pijarów przy ul. Długiej. W 1651 r. nuncjusz papieski koronował wizerunek złotymi koronami wysadzanymi perłami. Była to pierwsza koronacja obrazu Maryi w Polsce.

 

 

13 maja 1917r Fatima
13 maja 1917r Fatima

 

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej - 13 maja

 

Matka Boska objawiła się po raz pierwszy w Fatimie 13 maja 1917 r.

 

„Moje Niepokalane Serce zwycięży”

 

 

"Odmawiajcie codziennie różaniec,

aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!"

"Jezus ... Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo

do mego Niepokalanego Serca"

"Codziennie odmawiajcie różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej,

dla uproszenia pokoju na świecie"

"Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często,

zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary:

O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie,

za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie

za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi"

"Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec."

Matko Boża Fatimska módl się za nami !

 

 

 

Ja jestem Królową Polski. 

Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną.

Kraków 8 maja 1610 r.

 

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleż, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

 

 

 

 

 

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy! 

Pełnych wiary, nadziei i miłości, pełnych radości, zdrowia i pogody ducha. Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe. Niech blask Zmartwychwstałego Jezusa potwierdzi wyższości życia nad śmiercią, prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią. Niech Jezus Chrystus zatriumfuje w naszym życiu i w naszej Ojczyźnie. Niech Błogosławieństwo Boże zstąpi na nasze domy i nasze rodziny! Alleluja!

Wszystkim Wam życzenia składają Pomocnicy Matki Kościoła Warszawa - Choszczówka

 

 

 

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». (Łk 24, 1-7).

 

 

*   *   *

 

2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

„Pieśń o fladze”
Konstanty Ildefons Gałczyński, 1944


Jedna była - gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga była - gdzie? Pod Narvikiem.
Trzecia była pod Monte Cassino.

A każda jak zorza szalona,
biało-czerwona, biało-czerwona,
czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
biało-czerwona. (...)

 

 

 

 „Barwy ojczyste”
Czesław Janczarski
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

 

 

 

 

  Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady     (26 kwietnia)

Panie, Ty wiesz, jak w niepewności i lęku rodzą  się w nas śmiertelnych nasze zamysły, udziel  nam Twojej mądrości za przyczyną Maryi Panny,  Rodzicielki Twojego Syna, abyśmy dzięki niej mogli  poznać to, co się Tobie podoba i znaleźli słuszne  wyjście w naszych trudnościach. Przez Chrystusa,  Pana naszego. Amen.

 

Chwalebna Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.

 

 "W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce" - powtarzał św. Bernard z Clairvaux.

 

więcej o Matce Bożej Dobrej Rady

 

 

 

 

 Święto Miłosierdzia

 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

 

 

 

WIELKA SOBOTA

 

 

 

 

 

 

 

Bazylika Gorlice
Bazylika Gorlice

WIELKI PIĄTEK

Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?» Odpowiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (Mt, 27, 21-30).
 

Ecce Homo
Ecce Homo

 

 

A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!»  (J, 19, 4-6).

Ostatnie słowa Jezusa Chrystusa na Krzyżu:


Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23, 34);
Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. (Łk 23, 43);
Niewiasto, oto twój syn; oto twoja matka. (J 19, 26-27);

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?.  (Mt 27, 46 oraz Mk 15, 34);
Pragnę. (J 19, 28);
Wykonało się. (J 19, 30);
Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. (Łk 23, 46).

 

 

 

 

WIELKI CZWARTEK

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:

To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:

To jest bowiem kielich Krwi mojej

nowego i wiecznego przymierza,

która za was i za wielu będzie wylana

na odpuszczenie grzechów.

To czyńcie na moją pamiątkę.

 

 

 

GODZINA ŚWIĘTA (23:00 - 24:00)

W tę czwartkową noc pójdźmy z Jezusem na Górę Oliwną, by uczcić Jego bolesne konanie, spędzając z Nim przynajmniej godzinę. W czasie tej godziny modlitwy i czuwania będziemy się starać jednoczyć z Jezusem, którego Serce tak bardzo cierpiało. Pragniemy okazać Mu naszą miłość i wdzięczność oraz wynagradzać Mu za naszą oziębłość i niewdzięczność.

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty [niech się stanie] ». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak [oto] nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe ». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja». Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».  (Mt, 26, 36-46).

 

 

 

 

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,

żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

 

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

* * * 

Wisi na krzyżu Pan, stwórca nieba
Płakać za grzechy człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera Jezus oczy swe zawiera.

 

Najświętsze członki i wszystko ciało
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze, z boku Krew Jezusa ciecze.

 

Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli.

 

Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje.
Ach, ach sprośne złości moje sprawiły te niepokoje.

 

Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego dobry sposób podaj
Ach, ach tu kres złości moich przy nogach przybitych Twoich.

 

Tu z Magdaleną chcę pokutować
I za swe grzechy serdecznie żałować.
Ach, ach zmiłuj się nade mną, uczyń miłosierdzie ze mną.

 

Rozbrat ci, świecie, dziś wypowiadam,
Z grzechów się swoich szczerze wyspowiadam.
Ach, ach serdecznie żałuję bo Cię, Boże mój, miłuję.

 

 * * *

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia Swojego.

 

Ta sama Krew cię skropiła, która nas z grzechów obmyła.

 


Z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo.

 

Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone
Krwią przenajświętszą Baranka skropione,
Że sam Zbawicie na tobie umarł i uświęcił ciebie.

 

Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe
na sobie niosąc zbawienie światowe
Na tobie Jezus spoczywał, gdy w gorzkich mękach umierał.

 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia Swojego.

 

 

 

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to niedziela przygotowująca do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a także rozważa Jego Mękę. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści.

( Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19).

 

 

 

 

2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37

odszedł nasz Papież Jan Paweł II

 

"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie" (por. Mt 24, 42) - te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności. "   -  Testament Jana Pawła II

 

 

 

 

1 kwietnia 1656 roku, król Jana Kazimierz, przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, na klęczkach oddał Rzeczpospolitą szczególnej opiece Maryi, nazywając ją Królową Polski.

 

"Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. ja, Jan Ka­zimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pru­skie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obro­nie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła po­kornie przyzywam.

A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym a żarliwym pragnieniem poświęce­nia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu jezusowi Chry­stusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.

Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało.

Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nie­szczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.

Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał".

 

 

 

 

W tym roku 25 marca obchodzimy Zwiastowanie Pańskie

 

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». ” (Łk 1,26-33). 

 

                            Angelus Domini nuntiavit Mariae.
                            Et concepit de Spiritu Sancto.


                                                     Ecce ancilla Domini,

                                                     Fiat mihi secundum verbum tuum.

                                                                                 Et Verbum caro factum est,
                                                                                 Et habitavit in nobis.

 

 

 

 

Chwała na wysokości Bogu
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię,

Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja.

 

* * *

 

 

 

 BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ, KTÓRAŚ UWIERZYŁA

( 31 maj )

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk 1,39-47).

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

04.VI. 2016 - Wspomnienie obowiązkowe

 

"Maryja zachowywała wszystkie te sprawy

i rozważała je w swoim sercu." (Łk 2, 19).

 

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,

którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za

nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

 

"Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje!"

 

Boże miłosierny, Ty napełniłeś Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc o to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie.

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   *

* * * * *

* * *

*

 

 

 

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - 966 - 2016 -

 

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? -  Wyrzekam się.

 

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

- Wyrzekam się.

 

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? - Wyrzekam się.

 

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? - Wierzę.

 

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? - Wierzę.

 

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? - Wierzę.

 

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

* * *

 

 

Orvieto. Relikwiarz z korporałem ks. Piotra - Bolsena 1263r.
Orvieto. Relikwiarz z korporałem ks. Piotra - Bolsena 1263r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. On też w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na dworze papieskim w Orvieto przebywał wówczas św. Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum. Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Cudowne znaki dokumentujące obecność prawdziwego Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii, służą nam do umacniania naszej wiary i jednoznacznie pieczętują prawdziwość nauk oraz misji Kościoła katolickiego: Pierwszy cud w Lanciano, Włochy, rok 750; Bolsena 1263 r.; Offida, Włochy, rok 1280; Sienna, Włochy 1330; Poznań w 1399 r.; Glotowo XIVw.; Jankowice Rybnickie XIVw.; Bisztynek; Siena, Włochy 1730; Cud w Dubnej, Polska, rok 1867; Cud w Stich, Niemcy, rok 1970.

 

 

Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni. niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

 

 

O Zbawcza Hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram:
Znój srogi nęka wiernych Ci, więc siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym. W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

 

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi  -  12 września

"imieniny" Matki Bożej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia. O imieniu Matki Bożej dowiadujemy się z Ewangelii św. Łukasza w jego relacji o zwiastowaniu: „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1,26-27). Św. Łukasz to imię wymienia jeszcze kilka razy w swojej Ewangelii. Również imię Matki Bożej podaje św. Mateusz w Ewangelii przez siebie napisanej. Etymologia imienia „Maryja” nie jest do końca rozpoznana. Powszechnie tłumaczy się znaczenie imienia Maryja jako Pani. Tak już uważał św. Hieronim, gdy pisał: „Wiedzieć należy, że Maryja w języki syryjskim znaczy Pani”. Imię to wymawiano różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariamme, Mariame itp. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej wymienia się "Pani" i "Gwiazda morza". Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona - zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na krzyżu - Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii Loretańskiej czy starszej od niej, pięknej Litanii Dominikańskiej, a także w starożytnym hymnie greckim Akatyście). Za pomocą tych określeń wzywamy opieki i orędownictwa Matki Bożej. We wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi obchodzimy rocznicę bitwy pod Wiedniem (12 IX 1683).

Venimus, vidimus et Deus vicit - "Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył" - takie słowa napisał Król Polski Jan III Sobieski do Ojca Świętego po zwycięskiej bitwie z Turkami 12 września A.D. 1683.

Niech dzień 12 września da nam możliwość podziękowania za zwycięstwo nad Wiedniem i uratowanie chrześcijaństwa przed nawałą turecką. Przez wstawiennictwo Matki Bożej polecajmy także Bogu sprawy naszej Ojczyzny słowami hymnu z Godziny Czytań módlmy się również za nas:

„Ty jesteś Pani, piękną doliną,
Która rozkwita liliami cnoty;
W Tobie jest źródło wszelkiego dobra,
Przyjdź więc z pomocą ludziom znękanym.
O Maryjo!
A wiarę wzmocnił”.

 

 

15 sierpnia każdy kwiatek woła: weź mnie dzisiaj do kościoła!

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

To najstarsze święto maryjne w Kościele.

Jest to uroczystość upamiętniająca wzięcie do nieba Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem. Dogmat o Wniebowzięciu NMP został ogłoszony decyzją papieża Piusa XII w roku 1950. Pierwsze zapisy odnośnie święta pochodzą z V wieku. Maryja jako nieskalana grzechem nie umarła lecz zasnęła. Jedna z apokryficznych opowieści podaje, że w dniu zaśnięcia z różnych stron świata przybyli apostołowie, aby pochować ciało Maryi. Wśród przybyłych nie było Tomasza. Gdy dotarł on 3 dni później i poprosił o otworzenie grobu, nie znaleziono już ciała. Na jego miejscu leżały kwiaty. Okres oktawy przedświątecznej był czasem zbierania najdorodniejszych owoców, warzyw i kłosów zbóż, które 15 dnia sierpnia święciło się w świątyniach. Matka Boska Zielna miała mieć w opiece plony, cały dorobek rolników oraz strzec ich domostw. Wniebowzięcie NMP nazywane jest także popularnie Świętem Matki Bożej Zielnej - w tym dniu zwyczajowo przynosi się do kościoła kwiaty i zioła, aby je poświęcić. Następnie wracając z kościoła bukiet kwiatów zostawia się wśród upraw, by przynosił szczęście i urodzaje na roli, szczególnie przy zbiorach. Lud polski to święto miał zawsze w wielkiej czci. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, lud poświęca kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wierzy, że zioła poświęcone w dniu Wniebowzięcia Maryi za Jej pośrednictwem otrzymują moc leczniczą. Chronią też od chorób i zarazy. Dlatego święto nosi w Polsce nazwę Matki Bożej Zielnej. Kultywujmy ten dawny obyczaj, zanieśmy zioła do kościoła, Kościół je błogosławi, aby stały się znakiem naszego dziękczynienia. Poświęcone wiązanki zanieśmy do domu, niech umieszczone przy wizerunku Maryi, ciągle przypominają nam o wielkich rzeczach, jakie czyni dla nas Pan Bóg. Niech zioła i kwiaty pachną dla Najświętszej Marii Panny, a potem oschnięty już bukiet niech będzie w naszym domu, by nas chronić od złego.

 

 

Święto Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkuli) - 2 sierpnia - Odpust Porcjunkuli.

Matka Boska Anielska. Taką nazwę miała kapliczka pod Asyżem za czasów św. Franciszka. Nie jest wykluczone, że on sam jej dał taką nazwę. Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. Porcjunkula. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, a również do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej. Porcjunkula stała się domem macierzystym zakonu św. Franciszka. Legenda głosi, że pewnej nocy w lecie w roku 1216 Franciszek ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najśw. Pannę Maryję w otoczeniu aniołów. Fraciszek błagał Pana Jezusa, aby raczył dać "wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów", Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan: "Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi". Papież udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kaplicy, które odbyło się dnia 2 sierpnia 1216 roku. Od wieku XIV papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. Dnia 3 marca 1952 roku wyszedł dekret Kongregacji Odpustów rozszerzający przywilej odpustu zupełnego toties quoties na dzień 2 sierpnia lub w najbliższą niedzielę dla wszystkich kościołów i kaplic nawet półpublicznych. Porcjunkula otrzymała na dzień 2 sierpnia odpust toties quoties, czyli za każde nawiedzenie kościoła i wypełnienie warunków. Odpust ten uzyskuje się w kościołach parafialnych spełniając zwyczajne warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencji Ojca świętego; wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

 

 

Czerwiec - to miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii.

Przed nami nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego.

"Jest naszym gorącym życzeniem, aby kult Najświętszego Serca Jezusowego stał się sztandarem jedności, zbawienia i pokoju dla wszystkich chrześcijan. Zadaniem tego kultu jest przypomnieć nam akt najwyższej miłości, w której Zbawiciel wydał wszystkie bogactwa swego Serca, by zostać z nami aż do końca wieków". (papież Pius XII 1956 r.)

 

 

13 maja 1917 r. pierwsze objawienie Matki Bożej Fatimskiej

„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa Xl rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, (ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 25 stycznia 1938 r. w całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała je wciąż za znak obiecany z nieba) wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary itd. Tego nie mówcie nikomu; Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia". (13 lipca 1917r. - trzecie objawienie).       http://www.sekretariatfatimski.pl/

 

"Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!"

"Jezus ... Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca"

 "Codziennie odmawiajcie różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej,

dla uproszenia pokoju na świecie"

 "Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary:

O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie

za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi"

 "Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec."

  Matko Boża Fatimska módl się za nami !

 

 

 

11 lutego obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego - 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. Pojawiała się jako postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Kiedy Matkę Bożą Bernardeta zapytała o imię, otrzymała odpowiedź:

"Jam jest Niepokalane Poczęcie".

W tym dniu ogarniamy modlitwą osoby chore, cierpiące i samotne jak i te, które sprawują nad nimi wieloraką opiekę, także medyczną.

 

 

3 luty - Św. Błażej

 

Raz w roku podczas Eucharystii ma miejsce jeden z ciekawszych obrzędów. Po końcowej modlitwie kapłan zapala dwie specjalne świece. Następnie przygotowuje wiernych do udziału w specjalnym błogosławieństwie przemawiając:

 

Prośmy Boga, który jest źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe korzystanie

z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą i pożytek ludzi.

 

Św. Błażej, biskup Sebasty - miasta położonego na terenie dzisiejszej Turcji - umarł około 316 roku. Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego. Tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Pod koniec Mszy świętej wierni otrzymują błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. Po błogosławieństwo wierni najczęściej podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan nie tylko wypowiada stosowne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema świecami. Warto sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc wiary. To ona decyduje o skuteczności sakramentaliów, do których Kościół zalicza błogosławienie gardeł. Są to znaki umacniające w nas łaski otrzymane w sakramentach i lepiej przygotowujące do ich przyjęcia. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie dotyk ma moc uzdrawiania. Jest on jedynie zewnętrznym znakiem naszej wewnętrznej ufności we wstawiennictwo św. Błażeja.

 

Obecnie już tylko nieliczni kapłani kultywują ten piękny zwyczaj:

 

Ogłoszenie Ojców Jezuitów z Sanktuarium i Parafii Św. Andrzeja Boboli w Warszawie:

"W poniedziałek obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Błażeja, patrona w chorobach gardła.

 Po Mszach świętych będzie udzielane specjalne błogosławieństwo."

http://www.rakowiecka.jezuici.pl/index.php/stronaglowna

 

 

 

Modlitwa błogosławieństwa świec i wiernych:

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, święty Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia chorób gardła. Prosimy Cię, pobłogosław te świece i spraw, aby wszyscy wierzący za wstawiennictwem świętego Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli Tobie składać dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Kapłan kropi wodą święconą zgromadzonych oraz świece. Następnie wierni proszący o błogosławieństwo podchodzą do celebransa, który - posługując się świecami zgodnie z miejscowym zwyczajem - błogosławi ich mówiąc:

 

Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.