Dwór Niebieski


Św. Lutgarda (Ludgarda, Luitgard, Lutegard) urodziła się w Tongres na terenie Belgii w 1182 r. W wieku 12 lat została oddana na wychowanie do klasztoru sióstr benedyktynek św. Katarzyny w okolicach Limburga. Nie czuła się powołana do pozostania w zakonie, ale kiedy objawił się jej Chrystus, zrozumiała, że tu jest jej miejsce. Prowadziła życie ascetyczne, pełne modlitwy. Doznawała licznych przeżyć mistycznych: spotkań z Chrystusem, Maryją, duszami czyśćcowymi. Zaświadczył o tym dominikanin, Tomasz z Cantimpré, który znał ją osobiście i spisał jej żywot.
W 1235 r. straciła wzrok. Słynęła z daru uzdrawiania chorych i nawracania grzeszników. Była prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Zachowała się słynna "Modlitwa Dworu Niebieskiego", która została objawiona świętej Lutgardzie. Zmarła 16 czerwca 1246 w Aywières w Belgii.

 

Dwór Niebieski a życie i męka Chrystusa

Przez "Dwór Niebieski" należy rozumieć ruch modlitewny, którego jednym z głównych celów jest nabożeństwo do życia i męki Jezusa Chrystusa. Do tego Ruchu może być przyjęty ten, kto wyraża gotowość poświęcenia pewnego czasu na rozważanie nad tajemnicami Odkupienia rodzaju ludzkiego i pragnie z całym Niebem dziękować Bogu za Jego nieskończoną dobroć.

Jezus Chrystus jest początkiem, istotną treścią i końcem wszystkiego. Św. Lutgarda podczas zachwyceń dowiedziała się o niezmiernej słodyczy, jaką czerpią mieszkańcy Dworu Niebieskiego z nieustannych rozmyślań o tajemnicach Chrystusa. Cała Niebieska Jerozolima jest napełniona pięknością i bogactwem tajemnic odkupienia.

Św. Lutgarda modliła się i bardzo pragnęła, aby obraz prawdziwego Dworu Niebieskiego realizował się na ziemi przez rozważania i naśladowanie życia Boga-Człowieka. Była przekonana, że w ten sposób podniesie się poziom moralny ludzi. Brak znajomości życia Zbawiciela, jak wynika z dziejów ludzkich, sprowadzał zgubne skutki. Błogosławiony Baltazar Alvares określa tę ignorancję jako wielkie nieszczęście.

Aby takiemu stanowi rzeczy zaradzić, św. Lutgarda pod wpływem tchnienia Bożego ożywiła nabożeństwo do tajemnic życia, męki i śmierci Chrystusa za przykładem wielkich mężów Bożych św. Franciszka i św. Dominika. W tym posłannictwie przejawiała niezmordowaną energię, zręczność i gorliwość. Wspólnota Dworu Niebieskiego przez nią utworzona przechodziła wzloty i upadki, była liczna, to znów podupadła. Dzisiaj przejawia renesans i skupia stale wzrastającą liczbę wiernych.

Przyświeca im wzniosły cel: czcić tajemnice życia i cierpień Chrystusa i przyczyniać się do zbawienia świata.

 

Modlitwa Dworu Niebieskiego objawiona św. Lutgardzie

Ponieważ św. Lutgarda wytrwale prosiła o pouczenie, jaki rodzaj modlitwy będzie najstosowniejszy, dlatego Pan Bóg pewnego dnia natchnął ją. Wtedy poznała wzniosłą Modlitwę, obejmującą rozważanie o całym życiu i zbawczym trudzie Jezusa. Dobrze ją sobie zapamiętała i codziennie powtarzała z wielkim nabożeństwem.

Matka Boża oznajmiła św. Lutgardzie, że sama wyprosiła tę Modlitwę u Boga. Oto jej treść przekazana przez Ojca Muzafusa:

Zbawicielu Przenajświętszy i Najmiłosierniejszy, źródło łask, nasz Najdroższy Panie Jezu!

Z niepojętej miłości ku nam, nędznym dzieciom Ewy, opuściłeś swe miejsce na łonie Ojca Niebieskiego i przyjąłeś nasze słabe ciało wraz z jego największym ubóstwem niespotykanym u innych ludzi, abyśmy za to wzajemnie Cię kochali. Chętnie podjąłeś się rozlicznych wysiłków i prac, aby nas wyrwać z mocy złego ducha i uczynić dziećmi Twego Ojca w niebie.

Bardzo żałuję, że ja nędzny robak tej ziemi nie rozeznawałem dotychczas bezmiaru Twojej miłości, nie okazywałem wdzięczności za Twoje trudy i cierpienia.

Ofiaruję Ci teraz tę niegodną modlitwę, aby przez nią oddać cześć Najświętszemu życiu, męce i śmierci Twojej, uczcić wszystkie Twe lata, dni i godziny, poświęcone wybawieniu zagubionej i grzesznej ludzkości.

Panie Jezu Chryste, ofiaruję Ci z głębi serca wszystkie akty uwielbienia, miłości i dziękczynienia tysiące razy zwielokrotnione, które dziewięć chórów świętych Aniołów i wszystkie stworzenia, szczególnie Najświętsza Maryja Panna od swego Niepokalanego Poczęcia z największą gorliwością ofiarowały Ci i w każdej chwili nadal składają w ofierze.

 

Te wszystkie akty razem wzięte oddaję jako dowód najwyższej wdzięczności za Tajemnice Zbawienia i za ciągłą możność korzystania z ich owoców.

 1. Za odwieczny wybór Najśw. Maryi Panny na Matkę Bożą, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 2. Za Jej Niepokalane Poczęcie czyli za Jej zachowanie od grzechu pierworodnego, któremu podlegają wszyscy inni ludzie, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 3. Za narodzenie Twojej Niepokalanej Matki, co przyniosło nadzieję światu, i uradowało niebo, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 4. Za Twoje własne cudowne poczęcie za sprawą Ducha Świętego w dziewiczym ciele Twej Matki po zwiastowaniu przez Archanioła Gabriela, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 5. Za pierwszą podróż, którą odbyłeś ukryty w łonie swej Najśw. Matki, zdążającej przez góry do Twej ciotki Elżbiety i do ukrytego pod jej sercem świętego Jana, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 6. Za Twoje cudowne Narodzenie w skrajnym ubóstwie, w stajence, w której nie miałeś gdzie położyć Twej Najśw. Głowy i ogrzać Twego delikatnego Ciała, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 7. Za zdumiewającą cześć, którą pozyskałeś w adoracji Trzech Mędrców ze wschodu i za pełne znaczenia dary: złoto, kadzidło i mirrę, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 8. Za wybór imienia JEZUS, które przyjąłeś jako człowiek dla zachowania starotestamentalnych przepisów, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 9. Za akt Ofiarowania w świątyni jerozolimskiej, kiedy zostałeś tam przedstawiony przez Twą Matkę i św. Józefa, stosownie do postanowień Prawa Mojżeszowego, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 10. Za groźne prześladowanie, któregoś doznał na początku życia, gdy wypadło Ci uciekać do Egiptu i przez dłuższy czas przebywać tam na obczyźnie, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 11. Za tajemnicę "zgubienia" w Jerozolimie, kiedy Matka Twoja Najukochańsza i św. Józef z bólem szukali Cię i wreszcie znaleźli pomiędzy uczonymi w świątyni, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 12. Za Twoją uległość najdroższym Rodzicom do trzydziestego roku życia i za świadczenie im różnych usług, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 13. Za Twoje zbawienne nauki i kazania, za uciążliwe i niebezpieczne podróże apostolskie, za wszystkie trudy i prace, podjęte dla naszego zbawienia, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 14. Za Twój 40-dniowy święty Post, doświadczenie pokus i gorliwą modlitwę na pustyni, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 15. Za zdumiewające cuda, które uczyniłeś na świadectwo Prawdy i przełamanie zatwardziałości serc, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 16. Za nieustanną modlitwę i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym, za trwogę i ból, że śmierć może być daremna, za doskonałe poddanie się woli Ojca, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 17. Za fałszywy pocałunek, którym Cię wiarołomny Judasz zdradził i oddał w ręce bezbożnych, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 18. Za nałożenie bolesnych więzów przez haniebnych oprawców oraz za okrutne wleczenie Cię po zaułkach i ulicach, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 19. Za prowokacyjne oskarżenia i fałszywe świadectwa złożone przez Annasza i Kajfasza przeciw Twojej Najśw. Osobie, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 20. Za poniżające obchodzenie się z Tobą, kiedy byłeś dla pohańbienia prowadzony od jednego do drugiego niesprawiedliwego sędziego, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 21. Za bluźnierczy policzek, wymierzony Ci przez sługę Arcykapłana i za różne akty deptania Twej godności, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 22. Za ciężki ból spowodowany okrutnym biczowaniem, kiedy licznymi ranami popłynęły strumienie Twej Najdroższej Krwi, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 23. Za Twoje obnażenie i dotkliwe uczucie wstydu, którego doznałeś podczas zrywania szat z Ciała i kiedy nagiego przywiązano Cię do słupa na oczach pospólstwa, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 24. Za bluźnierstwa, oplwanie i szydercze ukłony, za cierniem ukoronowanie, podczas którego Krew obficie spłynęła po Twym Najśw. Obliczu, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 25. Za obelżywe stawianie Cię przed sądem Piłata, który słowami "Oto Człowiek" chciał lud pobudzić do litości, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 26. Za wyrok wydany na Ciebie przez Piłata, za obarczenie ciężkim krzyżem i wyprowadzenie na miejsce stracenia, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 27. Za wstrząsające spotkanie ze zbolałą Twą Matką i innymi płaczącymi niewiastami, które towarzyszyły Ci podczas drogi krzyżowej, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 28. Za zuchwałe zerwanie Twych szat, co powiększyło jeszcze cierpienia, za nowe rany spowodowane gwoździami, za wypowiedziane ostatnie słowa i śmierć na krzyżu, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 29. Za przebicie Twego Najśw. Serca ostrą włócznią, skąd wypłynęła Krew i Woda jako okup za wszystkie dusze ludzkie, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 30. Za Twoje cudowne Zmartwychwstanie trzeciego dnia po męce i śmierci krzyżowej, za ukazanie się Marii Magdalenie, apostołom, Najukochańszej Matce i wielu innym, którzy szli za Tobą, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 31. Za Wniebowstąpienie i chwalebny powrót do Ojca Niebieskiego po ziemskiej pielgrzymce, po zwycięstwie nad szatanem i grzesznym światem, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 32. Za zesłanie przez Ciebie Ducha Świętego w postaci ognistych języków na apostołów, uczniów i na Twoją Najśw. Matkę w dzień Zielonych Świąt, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 33. Za wspaniały triumf w niebie z powodu przyjęcia tam z duszą i ciałem Twej chwalebnej Matki, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!
 34. Za chwałę, jakiej doznała Trójca Przenajświętsza z powodu wywyższenia Twojej Matki ponad wszystkie chóry Aniołów, i za radość całego Dworu Niebieskiego z Jej ukoronowania na Królową nieba i ziemi, o Chryste,
  BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!

 

Panie Jezu Chryste, za wszystkie akty miłości, za każde uderzenie Najśw. Serca Twego, za życzliwe myśli i pragnienia, modlitwy wewnętrzne i ustne z okresu życia ziemskiego i przebywania w Najśw. Sakramencie Ołtarza, za pracę i cierpienie składam Ci tysiączne dzięki. Proszę pokornie, ażebyś mnie i wszystkich, którzy polecili się mojej modlitwie, albo za których mam obowiązek modlić się, raczył udzielić żalu doskonałego za grzechy z mocnym postanowieniem poprawy, abyśmy już nigdy nie obrażali Twego Boskiego Majestatu. Udziel mi mocy do wytrwania w Twojej łasce, a po trudach życia doczesnego przyjmij do liczby wybranych i pozwól z nimi oglądać Twoje Najśw. Oblicze. Który z Ojcem i Duchem Świętym w jedności żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Panie Jezu Chryste ,za wszystkie akty miłości,za każde uderzenie Najświętszego Serca twego,za życzliwe myśli i pragnienia,modlitwy wewnętrzne i ustne z okresu życia ziemskiego i przebywanie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza,za pracę icierpienie składamy Ci tysięczne dzięki.Proszę pokornie, ażebyś mnie i wszystkich ,którzy polecili się mojej modlitwie,albo za których mam obowiązek modlić się,racz udzielić żalu doskonałego za grzechy z mocnym postanowieniem poprawy,abyśmy już nigdy nie obrażali Twego Boskiego Majestatu.Udziel mi mocy do wytrwania w Twojej łasce, a po trudach życia doczesnego , przyjmij do liczby wybranych i pozwól z nimi oglądać Twoje Najświętsze Oblicze.Który z Ojcem i Duchem Świętym w jedności żyjesz i królujesz na wieki wieków .AMEN.

OBIETNICE ŁASK:

Ktokolwiek tę Modlitwę odmawia z nabożeństwem ,temu JA dam z mego Miłosierdzia 34 dusze ludzkie, to znaczy wyzwolę je z czyśćca, jemu zaś samemu, choćby był grzesznikiem odpuszczę wszystkie winy i nie będę o nich pamiętał na wieki. A nagrodę pomnoże na podobieństwo trawy,której nikt nie może policzyć. Musi tylko wzbudzic doskonały żal za grzechy, odmawiać w pokorze Modlitwę Dworu Niebieskiegoi trwać w mocnym postanowieniu poprawy. W godzinę śmierci sam przyjdę po niego wraz ze swoją Matką ,Ucieczką grzeszników i zaliczę go do grona wybranych."

Na wszystkich zaangażowanych w Modlitwę Dworu Niebieskiego, spływają niepojęte łaski od Trójcy Przenajświętszej, za wstawiennictwem Królowej Dworu Niebieskiego i za przyczyną Św. Lutgardy.

Dusze czyśćcowe całymi tysiącami dostępują zbawienia dzięki tej Modlitwie.

Matka Boska objawiła naszej świętej ,że pragnie byśmy więcej rozmyślali o Tajemnicach jej Syna i że przykłada do tego szczególną wagę.

Był to dowód jak Bóg oczekuje od człowieka modlitwy myślnej i wewnętrznego przeżycia.